• Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016

  Έχοντας υπόψη το από 02-06-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 239 του Ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ.94 τ. Α'/27-05-2016), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β' της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ. Α'/11-05-2016) και υπέβαλαν αίτηση παραίτησης το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, δύνανται νομίμως, αποκλειστικώς για λόγους ουσιώδους πλάνης ως προς τη συνδρομή στο πρόσωπό τους των νόμιμων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης' που αποτελούν αναγκαία και ρητή προϋπόθεση αποχώρησής τους από την Υπηρεσία, (βλ.,Ε.Σ. Τμ.Ι Πράξεις 14, 74, 116/2012, καθώς και ΕΣ Τμ.Ι Πράξη 114/13, Γνωμ.Ν.Σ.Κ.356/2004, 453/2007, 45/2010,178, 395/2012), να ανακαλέσουν την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης έως 31-08-2016.

 • Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών διευθυντών 25-8-2016

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών των νεοϊδρυθέντων Σχολικών Μονάδων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αριδαίας και Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Σκύδρας.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  την πλήρωση των θέσεων Αναπληρωτών Διευθυντών των νεοϊδρυθέντων Σχολικών Μονάδων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αριδαίας και Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Σκύδρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, κεφάλαιο Ε΄ του ν.1566/1985 (Α΄ 167) και τις προϋποθέσεις επιλογής που τίθενται από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (Α΄50), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1 Α΄) και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016.

  Α) Υποβλητέα δικαιολογητικά

  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Πέλλας και συνοδεύονται από.

  1. Βιογραφικό σημείωμα.

  2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης.

  4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

  5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

  6. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.

  7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

  8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.

 • Αιτήσεις απόσπασης, Δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης, Λειτουργικές υπεραριθμίες, Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ

  Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας των παρακάτω κατηγοριών καθώς και τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς, ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων των παρακάτω κατηγοριών ορίζεται η Πέμπτη 1-9-2016 και ώρα 11:00 πμ.

  1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Πέλλας (ΕΝΤΥΠΟ 1) . Η δήλωση υποβάλλεται προκειμένου να τοποθετηθούν προσωρινά οι εκπαιδευτικοί που μετά τις οριστικές τοποθετήσεις, εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αφορά προσωρινή τοποθέτηση για το διδακτικό έτος 2016-17. Να δηλωθούν με σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα και το έντυπο 3.

  2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι πιθανό να διατεθούν ολικά ή μερικά για τις ανάγκες της υπηρεσίας για το διδακτικό έτος 2016-17 από το σχολείο της οργανικής τους θέσης σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο του ΠΥΣΔΕ Πέλλας λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας. (ΕΝΤΥΠΟ 2). Να δηλώνονται με σειρά προτίμησης πρώτα τα σχολεία της ίδιας ομάδας και ακολούθως τα σχολεία της όμορης ομάδας. Στη συνέχεια μπορούν να δηλώνονται και σχολεία των υπολοίπων ομάδων. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις της κατηγορίας αυτής δεν είναι δεσμευτικές για το ΠΥΣΔΕ και κρίνονται με βάση τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των κενών διδακτικών ωρών καθώς και την μικρότερη δυνατή μετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα και το έντυπο 3.

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝΔΙΑ

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

  Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών (Οπροπούλου 1 –Γιαννιτσά 58100) ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14 , (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ελσίνκι (Φιλανδία) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus, KA1. Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus Plus KA1 , Αριθμός Σύμβασης 216-1-ΕΛ01-ΚΑ101-022672 και με τίτλο «Παράθυρο στην Ευρώπη -Παράθυρο στο μέλλον».

  Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα
 • Εξεταστικά Κέντρα για τις Εξετάσεις Ελλήνων Εξωτερικού 2016

  08/08/2016

  Δελτίο Τύπου

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια του από 25/07/2016 Δελτίου Τύπου με το οποίο ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, ανακοινώνεται ο τόπος εξέτασης και τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξεταστούν οι ανωτέρω υποψήφιοι.

 • ΑΝΑΚOIΝΩΣΗ

  Μετά από πολύχρονη και επώδυνη μάχη με την ασθένεια κατέληξε ο συνάδελφος μας, ο φίλος Δημήτρης Διμηνάς.

  Ο Δημήτρης Διμηνάς υπηρέτησε με πίστη, δυναμισμό, αφοσίωση και τιμιότητα την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό κίνημα και εκλέχτηκε ως αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

  Συνάδελφος, αγωνιστής, εξαιρετικά αγαπητός στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την κοινωνία. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός και ως Στέλεχος της Εκπαίδευσης σε σχολεία της Δ.Δ.Ε. Πέλλας και πλέον πρόσφατα ως Διευθυντής στο 2ο Γενικό Λύκειο Έδεσσας.

  Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

  Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 02-08-2016 και ώρα 06.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

  Καλό ταξίδι φίλε Δημήτρη, θα σε θυμόμαστε πάντα.

  Δ.Δ.Ε ΠΕΛΛΑΣ

Σφάλμα
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Έχοντας υπόψη το από 02-06-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 239 του Ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ.94 τ. Α'/27-05-2016), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β' της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ. Α'/11-05-2016) και υπέβαλαν αίτηση παραίτησης το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, δύνανται νομίμως, αποκλειστικώς για λόγους ουσιώδους πλάνης ως προς τη συνδρομή στο πρόσωπό τους των νόμιμων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης' που αποτελούν αναγκαία και ρητή προϋπόθεση αποχώρησής τους από την Υπηρεσία, (βλ.,Ε.Σ. Τμ.Ι Πράξεις 14, 74, 116/2012, καθώς και ΕΣ Τμ.Ι Πράξη 114/13, Γνωμ.Ν.Σ.Κ.356/2004, 453/2007, 45/2010,178, 395/2012), να ανακαλέσουν την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης έως 31-08-2016.

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών διευθυντών 25-8-2016

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών των νεοϊδρυθέντων Σχολικών Μονάδων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αριδαίας και Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Σκύδρας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση των θέσεων Αναπληρωτών Διευθυντών των νεοϊδρυθέντων Σχολικών Μονάδων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αριδαίας και Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Σκύδρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, κεφάλαιο Ε΄ του ν.1566/1985 (Α΄ 167) και τις προϋποθέσεις επιλογής που τίθενται από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (Α΄50), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1 Α΄) και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016.

Α) Υποβλητέα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Πέλλας και συνοδεύονται από.

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης.

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

6. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.

7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.

Αιτήσεις απόσπασης, Δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης, Λειτουργικές υπεραριθμίες, Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας των παρακάτω κατηγοριών καθώς και τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς, ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων των παρακάτω κατηγοριών ορίζεται η Πέμπτη 1-9-2016 και ώρα 11:00 πμ.

1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Πέλλας (ΕΝΤΥΠΟ 1) . Η δήλωση υποβάλλεται προκειμένου να τοποθετηθούν προσωρινά οι εκπαιδευτικοί που μετά τις οριστικές τοποθετήσεις, εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αφορά προσωρινή τοποθέτηση για το διδακτικό έτος 2016-17. Να δηλωθούν με σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα και το έντυπο 3.

2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι πιθανό να διατεθούν ολικά ή μερικά για τις ανάγκες της υπηρεσίας για το διδακτικό έτος 2016-17 από το σχολείο της οργανικής τους θέσης σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο του ΠΥΣΔΕ Πέλλας λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας. (ΕΝΤΥΠΟ 2). Να δηλώνονται με σειρά προτίμησης πρώτα τα σχολεία της ίδιας ομάδας και ακολούθως τα σχολεία της όμορης ομάδας. Στη συνέχεια μπορούν να δηλώνονται και σχολεία των υπολοίπων ομάδων. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις της κατηγορίας αυτής δεν είναι δεσμευτικές για το ΠΥΣΔΕ και κρίνονται με βάση τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των κενών διδακτικών ωρών καθώς και την μικρότερη δυνατή μετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα και το έντυπο 3.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών (Οπροπούλου 1 –Γιαννιτσά 58100) ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14 , (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ελσίνκι (Φιλανδία) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus, KA1. Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus Plus KA1 , Αριθμός Σύμβασης 216-1-ΕΛ01-ΚΑ101-022672 και με τίτλο «Παράθυρο στην Ευρώπη -Παράθυρο στο μέλλον».

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

Εξεταστικά Κέντρα για τις Εξετάσεις Ελλήνων Εξωτερικού 2016

Τρίτη, 09 Αυγούστου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

08/08/2016

Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια του από 25/07/2016 Δελτίου Τύπου με το οποίο ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, ανακοινώνεται ο τόπος εξέτασης και τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξεταστούν οι ανωτέρω υποψήφιοι.

ΑΝΑΚOIΝΩΣΗ

Τρίτη, 02 Αυγούστου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Μετά από πολύχρονη και επώδυνη μάχη με την ασθένεια κατέληξε ο συνάδελφος μας, ο φίλος Δημήτρης Διμηνάς.

Ο Δημήτρης Διμηνάς υπηρέτησε με πίστη, δυναμισμό, αφοσίωση και τιμιότητα την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό κίνημα και εκλέχτηκε ως αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Συνάδελφος, αγωνιστής, εξαιρετικά αγαπητός στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την κοινωνία. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός και ως Στέλεχος της Εκπαίδευσης σε σχολεία της Δ.Δ.Ε. Πέλλας και πλέον πρόσφατα ως Διευθυντής στο 2ο Γενικό Λύκειο Έδεσσας.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 02-08-2016 και ώρα 06.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Καλό ταξίδι φίλε Δημήτρη, θα σε θυμόμαστε πάντα.

Δ.Δ.Ε ΠΕΛΛΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ 28-7-2016

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας των παρακάτω κατηγοριών, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση, από την Πέμπτη 28-7-2016 μέχρι την Τρίτη 16-8-2016 στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης:

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΗ 22/26-7-2016

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά καθώς και τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ με την πράξη 22/26-7-2016 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Ενστάσεις ως προς τις τοποθετήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 27-7-2016 και ώρα 11:00 πμ ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130