Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017. Στις κατηγορίες: Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευτικοί, Ανακοινώσεις

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α'/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ71/τ.Α'/19-05-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) Κεφάλαιο Γ΄ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4473/2017.

4. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/31-05-2017 τ.Β΄)

Υπουργική Απόφαση που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων.

5. Την αριθμ. 30/19-7-2017 Πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα μοριο δότη σης των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας μετά και την καταχώριση της βαθμολογίας των συνεντεύξεων. Ενστάσεις επί του πίνακα μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 είτε ιδιοχείρως είτε στο fax της ΔΔΕ Πέλλας 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

Επίσης η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 μέχρι τις 15:00 είτε αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ Πέλλας είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου είτε με fax στο 2381026414. Σε περίπτωση αποστολής fax να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραλαβής. Επισημαίνεται ότι οι σχολικές μονάδες δηλώνονται με ενιαία σειρά.

Συνέχεια στα επισυναπτόμενα αρχεία...

Ανακοίνωση
icon pdf
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 19-07-2017
icon pdf
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017 icon excel

Social Bookmarks

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130