Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης
Πραγματοποιείται Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023,
που υλοποιείται ως εξ αποστάσεως επιμόρφωση, σύγχρονη και ασύγχρονη, από το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 για τους
υπόχρεους/ωφελούμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).................

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Εισαγωγικής Επιμόρφωσης                                               
icon pdf